ISSN: 2675-8938

No. 01, Dez./Jun. 2021

capa2.png

Foto da capa: Cassiana Der Haroutiounian